Domové čističky odpadových vôd

Domová čistička odpadových vôd je čistička pre najmenšie objekty ako sú napr. rodinné domy, chaty, chalupy, menšie rekreačné zariadenia, hotely reštaurácie, malé prevádzky a pod. Domové čistiarne odpadových vôd sa dodávajú vo forme celoplastových nádrží. Nádrž. a technologická výstavba čistiarne sú vyrobené z polypropylénu (PP) a tvoria kompaktný celok. Čistiareň je vybavená odnímateľným UV stabilným plastovým krytom. Všetky zariadenia ČOV sú dobre prístupné s možnosťou jednoduchej údržby. Na nádrži ČOV sú navarené tvarovky pre vodotesné pripojenie prítokového a odtokového kanalizačného potrubia. Konštrukčné riešenie vylučuje možnosť upchávania jednotlivých subsystémov ČOV a umožňuje modernú a ekonomicky najvýhodnejšiu likvidáciu odpadových vôd Domové čistiarne odpadových vôd typ VH pracujú na mechanicko-biologickom princípe s využitím nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu.

Z technologického hľadiska pozostáva ČOV z nasledujúcich častí:

  • mechanické predčistenie (hrablicový kôš., denitrifikačný selektor)
  • oxická sekcia (aktivačná časť nádrže s jemnobublinnou aeráciou)
  • separačná sekcia (separátor)

Odpadová voda nateká do sekcie mechanického predčistenia. Tu najskôr v hrablicovom koši dochádza k zachyteniu hrubších mechanických nečistôt. V denitrifikačnom selektore dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a fosforu. Usporiadanie selektoru do sedimentačných a flotačných komôr zabezpečuje navyše aj odbúravanie tukov a olejov, ktoré sa pri domových ČOV v odpadovej vode vyskytujú. Odpadová voda ďalej nateká do oxickej sekcie. Táto sekcia je prevzdušňovaná prevzdušňovacím systémom. V oxickej sekcii dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Chod dúchadla je možné regulovať pomocou riadiacej jednotky alebo časového spínača, takže čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa jej zaťaženia. Z oxickej sekcie odteká voda do separačnej sekcie, kde dochádza k oddeleniu kalu od vyčistenej vody. Kal sedimentuje do vyhradeného sedimentačného priestoru odkiaľ je odčerpávaný recirkulačným systémom späť na začiatok čistiaceho procesu. Vyčistená voda je odvádzaná zberným žľabom do odtokového potrubia.

Každá naša domová čistička odpadových vôd spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie na kvalitu vyčistenej vody a na technické riešenie. Na čistiarne sú vystavené dva certifikáty preukázania zhody (č. 03042/104/1/2002 a č. 0902A/02/0290/1/C/C03) na základe, ktorých sú čistiarne označované značkou CSK.

Hodnoty dovoleného znečistenia v zmysle NV 296/2005
ParameterHodnota (do 50 EO) [mg/l]
BSK540 / 70
CHSKCrneuvádza sa
NL105neuvádza sa
Hodnoty výstupného znečistenia na odtoku z ČOV
ParameterHodnota (do 50 EO) [mg/l]
BSK55 ÷ 35
CHSKCr-
NL105-
Domová čistička odpadových vôd Domová čistička odpadových vôd
Typ Počet
[EO]
Q [m3/d] BSK5[kg/d] Priemer
v mm (ø)
Výška
v mm
Výška vtoku
v mm
Výška odtoku
v mm
Potrubie
v mm
Hmotnosť
[kg]
Príkon
[W]
Termín
dodania dni
VH 6do 60,810,361,401,801,321,2511075603 - 10
VH 85 - 101,350,601,402,101,601,45110110805 - 20
VH 105 - 121,620,721,752,101,601,451101101205 - 20
VH 127 - 152,030,901,902,101,601,451501701205 - 20
Cenovú ponuku vypracujeme na požiadanie. V cene je kompletná celoplastová ČOV vrátane poklopu, časového spínača, dúchadla, dokumentácie s certifikátom.
AQUAPER © 2017Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk