Septiky

Septiky sú zakryté podzemné nádrže slúžiace na odsedimentovanie splaškov a sčasti prefiltrovaná voda je ďalej vypúšťaná do povrchových vôd. Priestor nádrže je rozdelený prepážkami nornými stenami na dve alebo tri komory, v ktorých sa zhromažďuje a vyhníva pritekajúci kal. Septik je vodná stavba v zmysle vodného zákona a preto je okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia potrebné povolenie na nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd, ktoré vydáva obvodný úrad životného prostredia.

AQUAPER © 2024